print produkt

Ochrona danych osobowych

Ochrona Państwa danych jest dla nas priorytetem. Dbamy o najwyższe standardy przetwarzania danych i ich zabezpieczenia, a także dostosowujemy się do obowiązujących wymogów prawnych. Zapraszamy więc do zapoznania się z poniższymi informacjami.
Administratorem danych osobowych jest PGN sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie (14-100, przy ul. Hurtowej 6, operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.narzedzia-online.pl

 

Z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: iodo@pgn.com.pl

 

Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu wykonania umowy zawartej z użytkownikiem platformy www.narzedzia-online.pl, w tym do umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z platformy handlowej PGN, w tym dokonywania transakcji. Gwarantujemy użytkownikom spełnienie wszystkich przysługujących im praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia ich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

W celu wykonania zawartej umowy, PGN przetwarza dane osobowe użytkowników platformy do

- założenia i zarządzania konta użytkownika, zapewnienia obsługi tego konta i realizowanych transakcji a także rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych;

- realizacji zawartych umów;

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji;

- obsługi reklamacji, gdyby taka została złożona;

- obsługi zgłoszeń kierowanych przez użytkownika;

 - kontaktowania się z użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.


Na podstawie przepisów prawa nakładających obowiązki ciążące na administratorze danych, PGN sp. z o.o. przetwarzane dane osobowe niezbędne dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Dodatkowo na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PGN sp. z o.o. przetwarza także dane osobowe użytkowników w celach:

·         monitorowanie aktywności użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie aktywnością na platformie online PGN;

·         prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług lub towarów bądź towarów osób trzecich;

·         wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;

·         zapewnienie obsługi usług płatniczych;

·         zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych PGN oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

·         monitorowanie  aktywności użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

·         obsługa próśb użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

·         organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których użytkownik może wziąć udział;

·         windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

·         prowadzenie analiz statystycznych;

·         przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Na podstawie zgody użytkownika, przetwarzane mogą być dane osobowe w celu:

·         zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

·         udziału użytkownika w organizowanych przez PGN konkursach oraz akcjach promocyjnych;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik może wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraził. PGN będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika dopóki użytkownik nie wycofa zgody.

 

Dane osobowe użytkowników platformy www.narzedzia-online.pl nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, mogą one być przekazane stronom uczestniczącym w transakcji, podmiotom świadczącym usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe lub wspierają obsługę użytkowników;

Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników platformy www.narzedzia-online.pl do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres trwania umowy  a także po jej zakończeniu, w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.

Natomiast w zakresie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia tej zgody;

Użytkownikom przysługuje prawo:

o    dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,

o    do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR) lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR),

o    do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie danych jest wymagane do zawarcia umowy oraz dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych i handlowych;

Dane użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie dotyczyło jedynie przedstawienia dodatkowych produktów, którymi mógłby użytkownik być zainteresowany, co nie będzie rodziło żadnych negatywnych dla niego konsekwencji;


OKAZJE

  •  
więcej
 

NEWSLETTER

Dodaj

 

Formy Płatności

pgn logo

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011